Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Also available in: English, العربية, Русский

Enstitü Müdürünün Mesajı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, eğitim bilimleri alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını ve doktora programlarını yürütmektedir. Bu alanların öğretiminde, anabilim dalları işbirliği ile uluslararasılaşma ve yüksek öğretimde kaliteyi artırma yolunda, araştırma ve geliştirmenin önemini vurgulanmaktadır.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında eğitimin geniş uzmanlık alanlarında hizmet verilmekte, yaşam boyu öğrenme ve toplumsal sorumluluk, bilimsel ve teknolojik donanım ile yenilikçi, çağdaş, dinamik alan uzmanları hayata hazırlanmaktadır.

Aynı zamanda, doktora düzeyindeki programlar ile konu alanına hakim, kariyer yolculuğunda donanımlı insan gücü yetiştirme hedefi olan Enstitümüz, vizyonu geniş, hayatı anlayan ve çözümler üretebilen, lider insan gücünü topluma kazandırmaya çalışmaktadır.

Enstitümüzün amacı, uluslararası eğitim alanında gerekli elemanları yetiştirmek, eğitim biliminde uzman yetiştirmek ve eğitim alanına bilimsel katkıda bulunmaktır. Enstitümüz bu amacını gerçekleştirmek için Eğitim Fakültemizin dört yıllık lisans programlarında yer alan tüm alanlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını açmıştır. Ayrıca çoğu alanlarda doktora programları mevcuttur.

Üniversitemiz donanımlı, alanlarında uzman öğretim elemanları ile, büyük kütüphanesi, teknolojik altyapısı ile öğrenim gören öğrencilere kariyer yolunda ve alanda uzmanlaşmada sınırsız hizmet vermektedir.

Enstitümüzün sunduğu yüksek lisans ve doktora programlarına katılan öğrencilerimize tüm akademik çalışmalarında üstün başarılar diler, Yakın Doğu ailesinde kazanacakları bilgi birikimi ile ada kıtalı vizyonunu tüm dünyaya taşımalarını temenni ederim.

Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Ensitüsünün Vizyonu
Yakın Doğu Üniversitesinde, lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleri; yenileşme, kaliteyi yakalama ve rekabet avantajı kazanmada büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle hızlı gelişen bilişim çağında, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel eğitim ve öğretimde değişim ve gelişim sağlamak, lisansüstü eğitim veren ve bilimsel araştırma vizyonuna sahip Eğitim Bilimleri Enstitüsünün işlevselliği ile mümkün olabilmektedir. Buna bağlı olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün vizyonu, lisans üstü eğitim imkanları ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile  toplum ihtiyaçlarına uygun evrensel, kaliteli bir  eğitim imkanı sağlamak  ve özgün konular ışığında bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesine destek vermektir.

Eğitim Bilimleri Ensitüsünün Misyonu
Eğitim Bilimleri Enstitüsünün misyonu, üniversitenin enstitü faaliyetleri çerçevesinde, akademik dünya ve toplum arasında işbirliği sağlamak, araştırma hizmetlerini yürütmek, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak, toplumsal yaşam ve yönetime katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma projelerinde etkin rol almaktır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Amacı
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü hem lisanüstü eğitim veren hem de araştırma enstitüsü olarak hizmek vermektedir. Lisansüstü eğitim çerçevesinde, yüksek lisans programları yürütülmektedir. Aynı zamanda doktora programı bulunmaktadır.

Türk Milli Eğitim sisteminin amaç ve hedefleri doğrultusunda çağdaş, yaşamboyu öğrenen araştırmacı akademisyen yetiştirmek, özgür akademik ortamda, disiplinlerarası araştırma konularına bağlı güncel, özgün bilimsel araştırmalar yürütmek Eğitim Bilimleri Ensitüsünün temel amacıdır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Hedefleri

  • Ülkemizdeki konulara bağlı duyulan alanlarda proje ve araştırma geliştirmek
  • Eğitim bilimlerine ilişkin çeşitli alanlarda ve çeşitli konularda çalışma grupları oluşturmak ve işbirliği yapmak
  • Toplumsal, kültürel yapıyı anlamaya ve açıklamaya ve geliştirmeye yarayacak araştırmalar yapmak
  • Eğitim bilimlerini bir bütün olarak ele alıp toplumla bağlarının güçlendirilmesine çalışmak
  • Toplum ve kurumlar yararına (kar amacı güden ve güdmeyen kurumlarla) toplumsal araştırmalar yapmak, eğitim alanında dayanışma ve işbirliği içinde olmak
  • Elde edilen araştırma sonuçlarını paydaşlarla paylaşarak, öneriler sunmakmaktadır.