Prof. Dr. Ümit HASSAN

Also available in: Türkçe

I. PERSONAL INFORMATION

Birthplace and Date of Birth: Istanbul, 1943
Nationality: Republic of Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus
Marital Status: Married
Address: Near East University, Nicosia – TRNC

II. EDUCATION
PhD, Ankara University, Faculty of political sciences, 1975 (Public Law and Theories of the State).

III. CAREER HISTORY AND TEACHING EXPERIENCE

1966-1969, T.C. Ziraat Bank Head Office, Directorate of Supervised Agricultural Development Credits
Job responsibility: Officer, in charge of education and publications, Interpreter for A.I.D. specialists.

1969-1975, Ankara University, Faculty of political sciences,
Job responsibility: Teaching assistant.
Teaching subjects: political sciences, Modern Political Thoughts, Social Structure of Turkey, Political Doctrines, History of Revolutions, Educational institutions courses given: AÜSBF, BYYO, AİTİA, GHİYO, TODAİE.

1975-1985, Ankara University, Faculty of political sciences.
Job responsibility: Associate Professor, Teaching PhD courses.
Teaching subjects: History of Turkish and Islamic Thoughts, Economical, Political and Social Structure of Ottoman Empire, History of Political Thoughts, political sciences, Sociology, State Doctrines, Resources of Turkish-Islamic Thought, Modern Political Doctrines.

1985-1992, METU-Faculty of Economics and Adminstrative Sciences, Ankara University-Faculty of Communication, Ankara University-Centre of European Union.
Job responsibility: Teaching PhD courses.
Teaching Subjects: History of Civilizations, Economic, Social and Political Structure of Ottoman Empire, Political Anthropology, History of Turkish and Islamic Thoughts, Sociology, Principles of Communal and Juridical Establishment of Europe, Philosophical Principles of Political Theories, State Doctrines, Resources in Turkish-Islamic Thoughts, Political Anthropology.

1993-2009, Near East University.
Job responsibility: Teaching PhD and undergraduate courses.
Teaching subjects: Political Science, Ottoman Administrative and Political Structure, History of Civilizations, Comparative Government, Diplomatic History, International Relations, History of Law, History of Sports, Origins of Ottoman Political Dynamics, Origins of Turkish Foreign Policies, History of Turkish Thoughts in XIX-XX Centuries, Social and Political Structure in Turkish Novel, Leadership in Management.

1993-2000, Near East University.
Job responsibility: Dean, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vice Rector.

2001- present day : Near East University.
Job responsibility: President of NEU.

IV. CONGRESS, SYMPOSIUMS, SEMINARS ATTENDED; SCIENTIFIC MEMBERSHIPS, STUDIES, AWARDS

 • 1969, “Toplumsal ve Siyasal İçerik Açısından Türk Halk Şiiri’nde Deyiş Özellikleri”, S.B.F., Ankara. (Teksir, 278 sayfa.)(“Speech Styles of Turkish Folk Poetry in Communal and Political terms”, Faculty of political sciences, Ankara; Teksir, 278 pages)
 • 1973, “İbn Haldun Metodolojisi” S.B.F., Ankara; konferans. (“Methodology of Ibn Haldun”, Faculty of political sciences, Ankara: Paper presented in conference).
 • 1978, “Ziya Gökalp ‘Külliyat’ının Fikrî Temelleri”, Sanatsevenler Derneği, Ankara; konferans. “Basic Principles of Ziya Gökalp’s Studies” Foundation of Art Lovers, Ankara; Paper presented in Conference.
 • 1979, “International Colloquy on Human Rights”/ İstanbul; katılımcı. (“International Colloquy on Human Rights”/ İstanbul; participant).
 • 1983, Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Egemenlik Sempozyumu, TBMM’de sunulan; “ Eski Türklerde Egemenlik Anlayışı” başlıklı bildiri. (“Principles of Sovereignty in Predecessor Turks”, Paper presented in Symposium of National Sovereignty, Grand National Assembly of Turkey, Ankara)
 • 1984, Albert-Ludwigs – Universitat Orientalisches Seminar; bilim kurulu üyeliği. (Albert-Ludwigs – Universitat Orientalisches Seminar; Membership of Scientific Committee)
 • 1984, Johann Wolfgang Goethe – Universitat Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien; “Türkoloji Tarihi ve Disiplinler-arası Çalışmalar” başlıklı bildiri. (Johann Wolfgang Goethe – Universitat Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien; “History of Turcology and Interdisciplinary Studies”, paper presented).
 • 1984, “The Good, the Bad and the Ugly According to Rousseau”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, konferans. (“The Good, the Bad and the Ugly According to Rousseau”, Middle East Technical University, Paper Presented in Conference)
 • 1985, Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü. (Sedat Simavi Award of Social Sciences)
 • 1990, Permanent International Altaistic Conference üyeliği. (Membership of Permanent International Altaistic Conference)
 • 1991, “Uluslararası Hukuk’taki Gelişmeler Açısından Kıbrıs ‘Sorun’u”, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşa; konferans. (“Cyprus Conflict in terms of International Law”, Atatürk Cultural Centre, paper presented in Conference, Nicosia)
 • 1991, Freie Universitat Berlin Institut für Turkologie; Türkoloji Semineri’ne katılımcı dâveti. (Freie Universitat Berlin Institut für Turkologie; Invitation to Turcology Seminar as an attendant)
 • 1997, “Water Problems in the Mediterranean Countries”, Uluslararası Konferans, Lefkoşa; Organizasyon Komitesi Üyesi.
  (“Water Problems in the Mediterranean Countries”, International Conference, Member of Organizational Committee, Nicosia)
 • 1999, “Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, Uluslararası Konferans; katılımcı. (“Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, participant in International Conference)
 • 2000, “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu”; Bilim Kurulu Üyesi. (“Republic of Turkey – Turkish Republic of Northern Cyprus, Symposium of Comparative Law, Member of Scientific Committee)
 • 2001, “Cyprus Issue: Past, Present and the Vision for the Future”, Uluslararası Kongre ; Bilim Kurulu Üyesi. (“Cyprus Issue: Past, Present and the Vision for the Future”, International Conference ; Member of Scientific Committee)
 • 2002, “Environmental Problems of the Mediterranean Region”, Uluslararası Kongre; Bilim Kurulu Üyesi. (“Environmental Problems of the Mediterranean Region”, International Congress: Member of Scientific Committee)
 • 2002, XI. “Eğitim Bilimleri Kongresi”, Lefkoşa; Kongre Düzenleme Kurulu üyesi; katılımcı. (XI. Conference of Educational Sciences, Nicosia, Member of Conference Administrative Board, participant)
 • 2004, “International Conference on Computational Intelligence”, Lefkoşa; Açılış Bildirgesi, katılımcı. (“International Conference on Computational Intelligence”, Nicosia; Opening Speech, participant)
 • 2005, “Atatürk’ün Dil(bilim) Konusundaki Düşüncelerinin Temelleri”, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa; konferans.
  (“Basic Principles of Atatürk’s Thoughts on Linguistics” , Near East University, Nicosia, Conference)
 • 2005, “Orhan Veli’nin San’at Kavrayışı”, XI. Uluslararası Edebiyat Şöleni, Lefkoşa. (“Orhan Veli’s Conception of Art”, paper presented XI. International Literature Symposium, Nicosia)
 • 2006, “İmparatorluktan Laik Hukuk Devletine”, Atatürk ve Hukuk Reformu Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu konuşmacısı. (“From Empire to Secular Law State”, Opening speech of Atatürk and Law Reforms Symposium, Dokuz Eylül University)
 • 2008, “Eski Türk İnancının Osmanlı Siyasî Sistemine Etkisi” başlıklı bildiri, 7. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu, “Ortak Kültür Mirası” seksiyonu. (“Effects of Old-Style Turkish Belief on Ottoman Political System”, paper presented, 7. Turkic World Economic, Informatics and Cultural Forum, “Common Culture Section”)
 • 2009, “Yunus Emre’yi Çevreleyen Ortam”, Yeni Türk Lirasındaki Şahsiyetleri Tanıtım Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi; açılış oturumu bildirisi. (“Environment Surrounding Yunus Emre”, Opening Speech of Symposium of Introduction of Personalities Depicted on New Turkish Lira, Dokuz Eylül University)
 • 2010, Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi ‘Yılın Eğitim Adamı’ Uluslararası Ödülü: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (International Award of “Educator of the Year”, International Sciences Academy of Turkic World Studies, TRNC)

V. SELECTIONS FROM PUBLICATIONS

 • “Tarımsal Kredi Sorunları – Özellikle Tefecilik”, AÜSBFD, Cilt: XXV – Sayı : 4 (1970) ss. 85-159.
  (Agricultural Credit Problems – Specifically Usuary”, Ankara University, Faculty of political sciences, Volume:XXV – Number 4 (1970), p. 85-159)
 • “Siyasî Suç Kavramı”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVI – Sayı : 1 (1971) ss. 197-217.
  (“Concept of Political Crime”, Ankara University, Faculty of political sciences, Volume:XXVI – Number 1 (1971), p. 197-217)
 • “Ölüm Cezası Sorunu : Krıtik Bir Yaklaşım”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVII – Sayı : 1 (1972) , ss. 75-116.
  (“The Problem of Capital Punishment : A Critical Approach”, Ankara University, Faculty of political sciences, Volume:XXVII – Number 1 (1972), p. 75-116)
 • “İbn Haldun Mukaddime’si Metninin Yaygınlık Kazanması Üzerine Notlar” A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXVIII – Sayı : 3-4 (1973), ss. 111-126. (“Notes on Ibn Haldun’s Mukaddime’s Gaining Currency”, Ankara University, Faculty of political sciences, Volume:XXVIII – Number 3-4 (1973), p. 111-126)
 • İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, A.Ü.S.B.F., Yay., Ankara, Sevinç Mat. , 1977.
  (Methodology and Political Theory of Ibn Haldun, Ankara University, Faculty of political sciences Press, 1977)
 • İbn Haldun’un Metodu (…), / aynı eser /, gözden geçirilmiş 2. basım,/ “Ek”/ A.Ü.S.B.F. Yay., Ankara 1982.
  (“Methodology and Political Theory of Ibn Haldun-Revised Edition”, Ankara University, Faculty of political sciences Press, 1982)
 • Ronald Dworkin, “Felsefe ve Siyaset” : Bryan Maggee, Yeni Düşün Adamları, Haz.: M.Tunçay, Millî Eğitim Bak. Yay., İstanbul 1979. (Çeviri.)
  (Ronald Dworkin, “Philosophy and Politics” : Bryan Maggee, Modern Men of Thought, Editor: M. Tunçay, Publications of Ministry of National Education, 1979 (Translation))
 • “ ‘Hürriyet, Eşitlik, Kardeşlik’ Üzerine Mektup”, Toplum ve Bilim, Sayı:14 (1981), ss. 157-163.
  (“Letter on Freedom, Equality, Brotherhood”, Community and Science, No:14, 1981, p. 157-163)
 • “Anahanlık ve ‘Modern’ Antropolojinin Çıkmazı : Godelier Örneği”, Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı : 47-2 (1983), ss. 55-62.
  (“Matriarchy and Deadlock of Modern Anthropology : Sample of Godelier”, Yapıt Communal Studies Journal, Vol: 47-2 (1983), p. 55-62)
 • “Tarih öncesinden Tarihe Şamanlık” , A.Ü.S.B.F.D., Cilt : XXXVIII – Sayı : 1-4 (1983), ss. 97-114.
  (“Shamanism from Pre-Historic Times to Historic Times”, Ankara University, Faculty of political sciences Press, Volume: XXXVII, Number: 1-4 (1983), p. 97-114)
 • “ ‘İlk Devlet’ Neye Yarar? ”, Yapıt Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 49-4 ( 1984) , ss. 84-98.
  (“What the “First State” Stands For?”, Yapıt Communal Studies Journal, Vol: 49-4 (1984), p. 84-98)
 • “Evrim Teorisi ve Anahanlık Tartışmaları”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt XXXIX – Sayı : (1984), ss. 157-166.
  (“Evolution Theory and Discussions on Matriarchy”, Ankara University, Faculty of political sciences Press, Volume: XXXIX, Number: (1984), p. 157-166)
 • “İlkel Toplum – Uygar Toplum İlişkisi Konusundaki Yaklaşımlara Bir Bakış”, Prof. Aziz Köklü’nün Anısına Armağan A.Ü.S.B.F. Yay ., Ankara 1984, ss. 227-240.
  (“ A View on Approaches Regarding Relations Between Primitive Society-Civilized Society”, A study in memory of Prof. Aziz Köklü, Ankara University, Faculty of political sciences Press, 1984, p. 227-240)
 • “Siyasal Teori Üzerine Düşünceler”, A.Ü.S.B.F.D., Cilt: XXXIX – Sayı : 1-4 (1984), ss. 167-172.
  (“Thoughts on Political Theory”, Ankara University, Faculty of political sciences Press, Volume: XXXIX, Number: (1984), p. 167-172)
 • Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Kaynak Yay. 1985, V. Yay. 1986, Ankara 1986.
  (Studies on Early Turkish Society, Kaynak Publications, 1985, Ankara)
 • “Düşünce ve Bilim Tarihi : Osmanlılık Öncesinde Türklerin Kültür Kökenlerine Bir Bakış” Türkiye Tarihi 1 – Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Yayın yön.: S. Akşin, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008.
  (“History of Thought and Science: A View on Cultural Origins of Turks in Pre-Ottoman Period”, History of Turkey 1, Turks till Ottoman State. Editor, S. Akşin, Publications of Cem, İstanbul, 1988, 1991, 2001, 2004, 2008)
 • “Siyasal Tarih : Açıklamalı Bir Kronoloji”, T.T. 1 – Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., İstanbul 1988, 1991, 2001, 2004, 2008.
  (Political History: A Descriptive Chronology”, T.T.1, Turks Till Ottoman State, Publications of Cem, Istanbul, 1988, 1991, 2001, 2004, 2008)
 • “Uluslararası Hukuk Karşısında İlke ve Ölçüt Olarak Demokrasi”. Gündüz Ökçün’e Armağan, A.Ü.S.B.F. Yay.,Cilt: 47 – Sayı 1-2, 1992, ss. 187-192.
  (“Democracy as a Principle and Criteria against International Law”, a study dedicated to Gündüz Ökçün, Ankara University, Faculty of political sciences Press, Volume: 47, Number: 1-2 (1992), p. 187-192)
 • “İngiliz Dilinin Tarihsel Temelleri Üzerine Söyleşi”, A.Ü.İ.F. Yıllık , Ankara 1993, ss. 143-163.
  (“A Literary Discourse on Historical Origins of English Language”, Ankara University, Almanack, 1993, p.143-163)
 • Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, (gözden geçirilmiş 3.basım,) Alan Yay., İstanbul 2000.
  (“Studies on Early Turkish Society”, revised, 3rd edition, Alan Publications, Istanbul, 2000)
 • “ ‘İtalya denizde mi yürür?’ ”, Toplumsal Tarih, Sayı: 127 (Temmuz 2004), ss. 104-107.
  (“Does Italy Walk in Sea?”, Communal History, Number: 127, p. 104-107, July 2004)
 • Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış’tan Hukuk–İdeoloji’ye , İletişim Yay., 5. basım 2005.
  (Ottoman Society: From Organization-Belief-Behaviour to Law-Ideology, Iletisim Publications, 5th Edition, 2005)
 • “Bilim ve Ütopya’da İbn Haldun”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 148, Ekim 2006.
  (“Ibn Haldun in Science and Utopia”, Science and Utopia, Number:148, October 2006)
 • “Mukaddime’ye Dâir ve Sâir”, Toplum ve Bilim, Sayı: 107, 2006, ss. 7-42.
  (“Regarding Mukaddime (Introduction) and so on”, Society and Science, Number: 107, 2006, p. 7-42)
 • “Karahanlılar ve Dîvân Lûgat-it-Türk”Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyât Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, Bildiriler, 2008, ss.7-12.
  (“Karakhanids and Divan Lugat-it Turk (Turkish Divan Dictionary)”, International Kaşgarlı Mahmut Language and Literature Symposium, NEU, Papers, 2008, p.7-12
 • Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler , (gözden geçirilmiş 4. basım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2009.
  (“Studies on Early Turkish Society”, revised, 4th edition, Doğu Batı Publications, Ankara, 2009)
 • “Fuzulî Zamânı”, Fuzulî Sempozyumu, YDÜ, Lefkoşa, 2009.
  (“Time of Fuzuli”, Fuzuli Symposium, NEU, Nicosia, 2009)
 • “ Türk Destanları: Tarihsel Zemin” , Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı – Yakın Doğu Üniversitesi, Lekoşa 2010.
  (“Turkish Epics: Historical Origins”, Dede Korkut and from Past to Future Turkish Epics International Symposium, International Turkish Cultural Society – Near East University, Nicosia, 2010)
 • İbn Haldun : Metodu ve Siyaset Teorisi, (Prof. Dr. Süleyman Uludağ çevirisinin esas alınarak yeni yazım,) Doğu Batı Yayınları, Ankara 2010.
  (Ibn Haldun: His Methodology and Political Theory” (New edition in accordance with the translation of Prof. Dr. Süleyman Uludağ) Doğu Batı Publications, Ankara 2014)